KAMIŃSKI I WSPÓLNICY- Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi
Sp. z o.o.
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, XIp.
tel. (48-22) 752 84 30 -- fax (48-22) 752 84 10

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Wraszawy
XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167230
Zarząd: Roman Kamiński - Prezes Zarządu
Magdalena Kucharska - Prokurent
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

NIP: 522-10-03-985     REGON: 010770049
Rachunek bankowy: BPH PBK S.A. XII Oddział w Warszawie
Nr: 85 1060 0076 0000 4099 3018 6961

 

2/2     Poprzednia strona